Ép Kính ip6 200k | Ép Kính ip6+ 300k | Sửa iP,BB,Ép Kính | LinhKiện ThảoDuy

TuanNguyenMobile | LinhKiệnCôngAnh | PhuongThaoiPhone | Hải Minh iPhone

SAMSUNG | ThayKính ThuậnPhát | VQ Ép Kính+LK | LinhKiện ThuậnPhát

iP4,4S,iP5 Giá Rẻ | LinhKiệnVinhQuang | Sửa iP + Ép Kính | iPhone Giá Rẻ
Trang 2/2 đầuđầu 12
Kết quả từ 11 tới 12 trên 12
 1. #11
  Senior Member Quyết Thắng™'s Avatar
  Tham gia ngày
  Oct 2010
  Bài gởi
  835
  MCU Version: V 05.60 10-12-08 RM-436 (c) Nokia
  IMEI Plain : 355231035508516
  IMEI Spare : A355231035508510
  IMEI SV : 33552310355085125F
  Phone Model: Nokia 7210 Supernova
  Category : Live
  Phone Type : RM-436
  Field : 120 Sub : 0 Byte(s): 944 - Ok
  Field : 120 Sub : 1 Byte(s): 80 - Ok
  Field : 120 Sub : 2 Byte(s): 20 - Ok
  Field : 120 Sub : 3 Byte(s): 112 - Ok
  Field : 308 Sub : 0 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 1 Byte(s): 8192 - Failed
  Field : 308 Sub : 3 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 4 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 6 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 7 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 8 Byte(s): 4 - Failed
  PM Upload Done!...
  Selected PM File: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\355231035508516\3552310355085 16_0-400_120333.pm
  Start Uploading PM...


  ================================================
  Basic Phone Information
  ================================================
  MCU Version: V 05.60 10-12-08 RM-436 (c) Nokia
  IMEI Plain : 355231035508516
  IMEI Spare : A355231035508510
  IMEI SV : 33552310355085125F
  Phone Model: Nokia 7210 Supernova
  Category : Live
  Phone Type : RM-436
  Field : 2 Sub : 0 Byte(s): 440 - Ok
  Field : 8 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 8 Sub : 1 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 8 Sub : 2 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 8 Sub : 3 Byte(s): 128 - Ok
  Field : 8 Sub : 4 Byte(s): 128 - Ok
  Field : 8 Sub : 7 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 8 Sub : 8 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 8 Sub : 9 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 8 Sub : 10 Byte(s): 24 - Ok
  Field : 11 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 1 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 2 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 3 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 4 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 5 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 11 Sub : 6 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 7 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 8 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 9 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 10 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 11 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 12 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 13 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 14 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 15 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 16 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 17 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 18 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 11 Sub : 19 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 11 Sub : 20 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 11 Sub : 21 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 22 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 23 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 24 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 25 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 26 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 27 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 28 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 29 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 30 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 31 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 32 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 33 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 34 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 35 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 36 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 37 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 38 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 39 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 40 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 41 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 42 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 43 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 44 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 45 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 46 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 47 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 48 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 49 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 50 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 51 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 52 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 53 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 54 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 55 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 56 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 57 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 58 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 59 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 60 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 61 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 62 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 63 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 64 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 65 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 66 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 67 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 68 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 69 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 70 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 71 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 72 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 11 Sub : 73 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 74 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 11 Sub : 75 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 12 Sub : 0 Byte(s): 104 - Ok
  Field : 13 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 1 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 2 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 3 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 4 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 5 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 6 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 7 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 8 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 9 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 10 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 11 Byte(s): 48 - Ok
  Field : 13 Sub : 12 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 13 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 14 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 15 Byte(s): 888 - Ok
  Field : 13 Sub : 16 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 17 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 18 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 19 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 13 Sub : 20 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 21 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 22 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 23 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 24 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 25 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 26 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 27 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 28 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 29 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 30 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 31 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 32 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 33 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 34 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 35 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 36 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 37 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 38 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 39 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 40 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 41 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 42 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 43 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 44 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 45 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 46 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 47 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 48 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 49 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 50 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 51 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 52 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 53 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 54 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 55 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 56 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 57 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 58 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 59 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 60 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 61 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 62 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 63 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 64 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 65 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 66 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 67 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 68 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 69 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 70 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 71 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 72 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 73 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 74 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 75 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 76 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 77 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 78 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 79 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 80 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 81 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 82 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 83 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 84 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 85 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 86 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 87 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 88 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 89 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 90 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 91 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 92 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 93 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 94 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 95 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 96 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 97 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 98 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 99 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 100 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 101 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 102 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 103 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 104 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 105 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 106 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 107 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 108 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 109 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 110 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 111 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 112 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 113 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 114 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 115 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 116 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 117 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 118 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 119 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 120 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 121 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 122 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 123 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 13 Sub : 124 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 125 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 126 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 127 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 128 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 129 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 130 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 131 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 132 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 133 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 134 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 135 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 136 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 137 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 138 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 139 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 140 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 141 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 142 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 143 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 144 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 145 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 13 Sub : 146 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 147 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 148 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 149 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 150 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 151 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 152 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 153 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 154 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 155 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 156 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 157 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 158 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 159 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 160 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 161 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 162 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 163 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 164 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 165 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 13 Sub : 166 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 31 Sub : 4 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 42 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 42 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 42 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 42 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 42 Sub : 15 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 16 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 17 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 18 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 19 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 20 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 21 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 22 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 23 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 24 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 25 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 26 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 44 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 50 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 54 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 0 Byte(s): 416 - Ok
  Field : 66 Sub : 1 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 2 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 3 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 4 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 5 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 6 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 7 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 8 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 9 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 10 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 11 Byte(s): 240 - Ok
  Field : 66 Sub : 12 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 16 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 18 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 20 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 22 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 24 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 26 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 28 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 66 Sub : 30 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 96 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 96 Sub : 1 Byte(s): 20 - Ok
  Field : 107 Sub : 0 Byte(s): 24 - Ok
  Field : 107 Sub : 1 Byte(s): 92 - Ok
  Field : 107 Sub : 2 Byte(s): 72 - Ok
  Field : 107 Sub : 3 Byte(s): 72 - Ok
  Field : 116 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 116 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 116 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 116 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 116 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 120 Sub : 0 Byte(s): 944 - Ok
  Field : 120 Sub : 1 Byte(s): 80 - Ok
  Field : 120 Sub : 2 Byte(s): 20 - Ok
  Field : 120 Sub : 3 Byte(s): 112 - Ok
  Field : 153 Sub : 0 Byte(s): 68 - Ok
  Field : 153 Sub : 1 Byte(s): 68 - Ok
  Field : 153 Sub : 2 Byte(s): 68 - Ok
  Field : 153 Sub : 3 Byte(s): 68 - Ok
  Field : 153 Sub : 4 Byte(s): 68 - Ok
  Field : 153 Sub : 5 Byte(s): 68 - Ok
  Field : 193 Sub : 2 Byte(s): 8 - Ok
  Field : 193 Sub : 3 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 193 Sub : 4 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 193 Sub : 9 Byte(s): 64 - Ok
  Field : 217 Sub : 0 Byte(s): 32 - Ok
  Field : 218 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 232 Sub : 0 Byte(s): 20 - Ok
  Field : 232 Sub : 2 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 232 Sub : 3 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 238 Sub : 1 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 250 Sub : 1 Byte(s): 2120 - Ok
  Field : 250 Sub : 2 Byte(s): 128 - Ok
  Field : 250 Sub : 3 Byte(s): 736 - Ok
  Field : 250 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 301 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 301 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 301 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 301 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 308 Sub : 0 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 1 Byte(s): 8192 - Failed
  Field : 308 Sub : 3 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 4 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 5 Byte(s): 12 - Failed
  Field : 308 Sub : 6 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 7 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 8 Byte(s): 4 - Failed
  Field : 308 Sub : 9 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 320 Sub : 0 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 1 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 2 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 3 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 4 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 5 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 6 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 7 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 8 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 9 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 10 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 11 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 12 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 13 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 14 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 15 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 16 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 17 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 18 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 19 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 20 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 21 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 22 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 23 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 24 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 25 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 26 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 27 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 28 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 29 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 30 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 31 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 32 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 33 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 34 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 35 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 36 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 37 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 320 Sub : 38 Byte(s): 148 - Ok
  Field : 322 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 334 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 339 Sub : 0 Byte(s): 512 - Ok
  Field : 339 Sub : 1 Byte(s): 512 - Ok
  Field : 341 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 354 Sub : 0 Byte(s): 16 - Ok
  Field : 355 Sub : 0 Byte(s): 1624 - Ok
  Field : 355 Sub : 1 Byte(s): 1624 - Ok
  Field : 356 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 362 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 362 Sub : 1 Byte(s): 120 - Ok
  Field : 364 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 364 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 364 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 364 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 17 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 18 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 19 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 20 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 21 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 22 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 23 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 24 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 25 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 364 Sub : 26 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 0 Byte(s): 4 - Ok
  Field : 365 Sub : 1 Byte(s): 12 - Ok
  Field : 365 Sub : 2 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 3 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 4 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 5 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 6 Byte(s): 36 - Ok
  Field : 365 Sub : 7 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 8 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 9 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 10 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 11 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 12 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 13 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 14 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 15 Byte(s): 40 - Ok
  Field : 365 Sub : 16 Byte(s): 40 - Ok
  PM Upload Done!...

 2. #12
  Senior Member luu gsm's Avatar
  Tham gia ngày
  Nov 2009
  Bài gởi
  584
  cái Vùng PM của anh vẫn chưa ok nè

  Field : 42 Sub : 15 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 16 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 17 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 18 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 19 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 20 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 21 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 22 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 23 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 24 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 25 Byte(s): 40 - Failed
  Field : 42 Sub : 26 Byte(s): 40 - Failed
  anh nên repair lại

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 2/2 đầuđầu 12