Épkính HoàngKhánh | Lk Épkính HK | Sửa iP,BB,Ép Kính | LinhKiện ThảoDuy

TuanNguyenMobile | LinhKiệnCôngAnh | PhuongThaoiPhone | Hải Minh iPhone

SAMSUNG | ThayKính ThuậnPhát | VQ Ép Kính+LK | LinhKiện ThuậnPhát

iP4,4S,iP5 Giá Rẻ | LinhKiệnVinhQuang | Sửa iP + Ép Kính | iPhone Giá Rẻ
Kết quả từ 1 tới 9 trên 9
 1. #1
  Administrator VietFones's Avatar
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Bài gởi
  6,442
  You will need:

  - A tool to decompile an apk's sources and resources, ie; ApkChanger (or APKTool - See our guide)
  - A ROM
  - A suitable text editor which can read UTF-encoding, ie; Notepad++
  - A knowledge of what you're translating or Google Translate
  - Time and patience  Method

  Every Android ROM has the same basic directory structure; they all contain an app, framework, bin, etc, xbin.... directories. But to translate the entire ROM all we need to look at are the app and framework folders, unless your ROM has /data/app directory in the root directory.

  If your ROM does include a /data/app directory then aswell as looking in the /system/app and /system/framework directories you must also look there. To begin with, we will translate the framework, which contains many of the system strings such as the power off menu strings.

  So to begin editing these strings we must first decompile the apk, which can be found in /system/framework/framework-res.apk. I am using Apk Changer so I will explain the steps I take from here on in assuming you do too. Copy the framework-res.apk (always have a backup) into the folder "place-apk-here-for-modding", run the apkchanger .bat file. This will give you some options to choose from the first time it's ran, I will include my settings so that you are able to start straight away, if you would like to change any of the settings then choose the option 20 before you get started.

  For most apk's the option we choose when decompiling is option 1, there are times when you may have to choose option 2 but I suggest you only use that option if you know what you are doing, we then set our current project which will be the first apk as we only deal with 1 apk at a time to simplify things. Once we have set our project we must choose what the script will decompile. I always choose option 3 as it allows me to edit the apk in it's entirity. The script will then decompile the apk and return us to the main screen. At this point we open the folder in the "apkchanger" directory named out.

  This is where all the apk's resources and sources are decompiled to, to begin editing the language strings. We open the folders as shown in the structure folder ("/out/res/res/values"). This will list a number of files but the only one with which we are concerned is the strings.xml. If you are using Notepad++ and you already have it installed, right-click it and choose "Edit with Notepad++".

  At this point you must know which part of the code is a displayed string, I will provide an example below of which part we need to edit;

  MB

  Edit only the part inside the arrows eg; >MB< becomes >mb<

  So our new string will be;

  mb

  Sometimes the string will have a variable contained within it if it is displaying something which cannot be pre-written, eg; Email %s, will display the number of emails in your inbox.

  To modify the string containing the variable we only have to adjust the text before/after the variable.

  eg; Email %s becomes Mail %s

  After you have worked your way through the strings file and corrected all of the relevant translations, you can save your newly modified xml. The best way to do this is just by clicking save instead of save as, this means the text editor will use the encoding format that the original file used.

  You will find that some "values" folders will also have a file called "arrays", if this file is present then you must edit this aswell in order to have a complete translation of the apk.

  The code in here is a tiny bit different to what you find in the strings.xml but it is basically the same, this is a sample piece of code from the arrays.xml;

  Normal

  Medium Vibrate

  Long Vibrate

  Multiple Short

  Multiple Long

  @string/pref_mms_custom_option

  Again all we have to edit is the part in between the left and right arrows, like so;

  Edit Here

  Medium Vibrate

  Long Vibrate

  Multiple Short

  Multiple Long

  @string/pref_mms_custom_option

  Notice that the top line; will always stay the same, changing this will cause you a lot of headaches and more than likely a lot of FC's, so I suggest you leave that one alone. Now that we're finished editing the arrays.xml we're done!

  All we have to do now is recompile the apk. So lets go back to our command line window and select option 3. It will build the apk and if you have no errors ask you a few questions to best determine how it should re-compile the apk.


  FAQ

  First question; Is this a system app?

  Answer; If you have taken the app from /system/app then yes, hit y.

  Second question; Aside from signatures, would you like to copy over files you didn't edit?

  Answer; Yes we do, as this wwill minimise the number of errors we may get, hit y.

  Third question; Optimize your apk?

  Answer; It's your decision, I generally do but it's not a requirment.

  Fourth question; Sign your apk?

  Answer; No. Never sign system apks. HIT N

  Fifth question; Zipalign your apk?

  Answer; Again, your decision, I tend to always do this but it's not required.

  Sixth and final question; Replace original file?

  Answer; It's upto you, I hit no as I like to have a backup, but just remember to rename the outputted apk to that of the original when building your ROM.  !IMPORTANT!

  The script and me will both tell you to delete the resources.arsc file in the keep folder before continuing, if you do not do this you will get errors. You have been warned, twice.

  Once you have deleted the resources.arsc, hit any key and let the script do it's magic. Once it's finished collect your translated apk in the folder named "place-apks-here-for-modding"

  And that's it!

  Thanks to JieeHD from the VillainROM team for this excellent guide!

  (sưu tầm)

 2. Có 9 thành viên đã cám ơn VietFones vì bài viết hữu ích:


 3. #2
  Administrator VietFones's Avatar
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Bài gởi
  6,442
  Đây là phương pháp nạp tiếng việt cho tất cả các máy sử dụng hệ điều hành Android. Đòi hỏi edit như china hoặc qualcom, nên cần phải đầu tư nhiều thời gian và kiên nhẩn.
  Giải pháp rất thích hợp với tình hình hiện tại, ế rảnh nên tha hồ nghiên cứu.

 4. Có 2 thành viên đã cám ơn VietFones vì bài viết hữu ích:


 5. #3
  Member
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gởi
  7
  có hiểu gì đâu. ai có cái dịch tiếng viẹt ko.

  hay cho xin cái file cho SS t959v 4G với ạ.

 6. #4
  Member
  Tham gia ngày
  Apr 2012
  Bài gởi
  13
  xin mãn phép dịch loáng thoáng nhu vậy nhé.dịch xong đọc bằng tiêng viêt vẫn chưa hiểu.


  Bạn sẽ cần:

  - Một công cụ để biên dịch ngược các nguồn và các nguồn lực của một apk, tức là ApkChanger (hoặc APKTool - Xem hướng dẫn của chúng tôi)
  - ROM
  - Một trình soạn thảo văn bản phù hợp mà có thể đọc UTF-mã hóa, tức là Notepad + +
  - Một kiến ​​thức về những gì bạn đang dịch Google Translate
  - Thời gian và kiên nhẫn


  Phương pháp

  Mỗi ROM Android có cùng một cấu trúc thư mục cơ bản, tất cả họ đều có chứa một ứng dụng, khuôn khổ, bin, vv, xbin .... thư mục. Tuy nhiên, để dịch toàn bộ ROM tất cả chúng ta cần phải nhìn vào các ứng dụng và thư mục khung, trừ khi ROM của bạn có / dữ liệu / thư mục ứng dụng trong thư mục gốc.

  Nếu ROM của bạn không bao gồm a / dữ liệu / thư mục ứng dụng sau đó là tốt như trong các hệ thống / / ứng dụng và hệ thống / / thư mục khuôn khổ bạn cũng phải xem xét có. Để bắt đầu, chúng tôi sẽ dịch khuôn khổ, trong đó có rất nhiều các chuỗi hệ thống như tắt chuỗi đơn.

  Vì vậy, để bắt đầu chỉnh sửa những chuỗi này trước tiên chúng ta phải dịch ngược apk, có thể được tìm thấy trong / hệ thống / khung / khuôn khổ-res.apk. Tôi đang sử dụng của APK thay đổi vì vậy tôi sẽ giải thích các bước tôi đi từ đây trên giả sử bạn làm quá. Sao chép khuôn khổ res.apk (luôn luôn có một bản sao lưu) vào thư mục "nơi apk-đây-cho-modding", chạy các tập tin apkchanger. Bat. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một số tùy chọn để lựa chọn từ nó đang chạy, tôi sẽ bao gồm các thiết lập của tôi để bạn có thể để bắt đầu ngay lập tức, nếu bạn sẽ thích để thay đổi các thiết lập sau đó chọn các tùy chọn 20 trước khi bắt đầu.

  Đối với hầu hết apk là tùy chọn chúng ta chọn khi dịch ngược là tùy chọn 1 lần khi bạn có thể có để chọn tùy chọn 2 nhưng tôi đề nghị bạn chỉ sử dụng tùy chọn đó nếu bạn biết bạn đang làm gì, chúng tôi sau đó thiết lập dự án hiện tại của chúng tôi mà sẽ là 1 apk như chúng ta chỉ đối phó với 1 apk tại một thời gian để đơn giản hóa mọi thứ. Một khi chúng tôi đã thiết lập dự án của chúng tôi, chúng tôi phải chọn kịch bản sẽ biên dịch ngược. Tôi luôn luôn chọn phương án 3 vì nó cho phép tôi để chỉnh sửa các apk entirity nó. Các kịch bản sau đó sẽ biên dịch ngược apk và trở về màn hình chính. Tại thời điểm này, chúng tôi mở thư mục trong thư mục "apkchanger" đặt tên ra.

  Đây là nơi mà tất cả các apk tài nguyên và các nguồn được phân tích, để bắt đầu chỉnh sửa các chuỗi ngôn ngữ. Chúng tôi mở các thư mục như trong cấu trúc thư mục (ra / vào / res / res / giá trị "). Điều này sẽ liệt kê một số tập tin, nhưng là người duy nhất mà chúng ta quan tâm là strings.xml. Nếu bạn đang sử dụng Notepad + + và bạn đã có nó được cài đặt, kích chuột phải vào nó và chọn "Chỉnh sửa với Notepad + +".

  Tại thời điểm này, bạn phải biết đó là một phần của mã này là một chuỗi hiển thị, tôi sẽ cung cấp một ví dụ dưới đây trong đó một phần chúng ta cần phải chỉnh sửa;

  MB

  Chỉnh sửa chỉ có một phần bên trong mũi tên ví dụ;> MB trở thành> mb <

  Vì vậy, chuỗi mới của chúng tôi sẽ được;

  mb

  Đôi khi các chuỗi sẽ có một biến chứa trong nó nếu nó được hiển thị một cái gì đó mà không thể có trước bằng văn bản, ví dụ như; Email% s, sẽ hiển thị số lượng email trong hộp thư đến của bạn.

  Để sửa đổi các chuỗi có chứa các biến chúng ta chỉ phải điều chỉnh các văn bản trước khi / sau khi biến.

  ví dụ như; Email% s trở thành thư% s

  Sau khi bạn đã làm việc theo cách của bạn thông qua các tập tin chuỗi và sửa chữa tất cả các bản dịch có liên quan, bạn có thể lưu của bạn mới được sửa đổi xml. Cách tốt nhất để làm điều này là chỉ bằng cách nhấn vào tiết kiệm thay vì tiết kiệm như, điều này có nghĩa là các trình soạn thảo văn bản sẽ sử dụng định dạng mã hóa các tập tin ban đầu được sử dụng.

  Bạn sẽ tìm thấy một số "giá trị" thư mục cũng sẽ có một tập tin gọi là "mảng", nếu tập tin này không, sau đó bạn phải chỉnh sửa này là tốt để có một bản dịch đầy đủ của apk.

  Các mã tại đây là một chút nhỏ bé khác nhau để những gì bạn tìm thấy trong strings.xml nhưng nó là cơ bản giống nhau, đây là một mảnh mẫu mã từ arrays.xml các;

  Bình thường

  Trung bình rung

  Dài rung

  Nhiều ngắn

  Nhiều dài

  @ Chuỗi / pref_mms_custom_option

  Một lần nữa tất cả chúng ta phải chỉnh sửa là một phần trong giữa các mũi tên trái và phải, như vậy;

  Chỉnh đây

  Trung bình rung

  Dài rung

  Nhiều ngắn

  Nhiều dài

  @ Chuỗi / pref_mms_custom_option

  Chú ý rằng dòng trên cùng, sẽ luôn luôn ở mức tương tự, thay đổi này sẽ gây ra cho bạn rất nhiều đau đầu và nhiều hơn nữa của FC có khả năng hơn rất nhiều, vì vậy tôi đề nghị bạn rời khỏi đó một mình. Bây giờ mà chúng tôi đang hoàn thành việc chỉnh sửa arrays.xml chúng tôi đang thực hiện!

  Tất cả chúng ta phải làm bây giờ là biên dịch lại các apk. Vì vậy, cho phép quay trở lại cửa sổ dòng lệnh của chúng tôi và chọn tùy chọn 3. Nó sẽ xây dựng các apk và nếu bạn không có lỗi yêu cầu bạn một số câu hỏi tốt nhất xác định nó như thế nào nên tái lập apk.


  Hỏi đáp

  Câu hỏi đầu tiên, một ứng dụng hệ thống?

  Trả lời Nếu bạn đã thực hiện các ứng dụng từ / hệ thống / ứng dụng sau đó có, nhấn y.

  Thứ hai câu hỏi; Bên cạnh chữ ký, bạn sẽ muốn sao chép các tập tin bạn đã không thể chỉnh sửa?

  Câu trả lời, chúng tôi làm, vì điều này wwill giảm thiểu số lượng các lỗi chúng tôi có thể nhận được, nhấn y.

  Câu hỏi thứ ba, Tối ưu hóa apk của bạn?

  Trả lời; Đó là quyết định của bạn, tôi thường làm nhưng nó không phải là 1 requirment.

  Câu hỏi thứ tư; Đăng ký apk của bạn?

  Câu trả lời; số Không bao giờ ký apks hệ thống. Lượt N

  Câu hỏi thứ năm, Zipalign apk của bạn?

  Trả lời; Một lần nữa, quyết định của bạn, tôi có xu hướng luôn luôn làm điều này nhưng nó không cần thiết.

  Thứ sáu và câu hỏi cuối cùng, Thay thế tập tin ban đầu?

  Câu trả lời là tối đa bạn, tôi nhấn không như tôi muốn có một bản sao lưu, nhưng chỉ cần nhớ để đổi tên các apk outputted ban đầu khi xây dựng ROM của bạn.  QUAN TRỌNG!

  Các kịch bản và tôi sẽ cho bạn biết để xóa các tập tin resources.arsc trong các thư mục trước khi tiếp tục, nếu bạn không làm điều này, bạn sẽ nhận được lỗi. Bạn đã được cảnh báo, hai lần.

  Một khi bạn đã xóa các resources.arsc, nhấn phím bất kỳ và để cho kịch bản làm phép thuật của nó. Sau khi đã hoàn thành thu thập apk dịch của bạn trong thư mục có tên "-apks nơi đây-cho-modding"

  Và đó là nó!

  Các Nhờ JieeHD từ nhóm VillainROM cho hướng dẫn này tuyệt vời

 7. #5
  Senior Member Nguyên's Avatar
  Tham gia ngày
  Feb 2009
  Bài gởi
  974
  Trích Nguyên văn bởi vuminhthang View Post
  có hiểu gì đâu. ai có cái dịch tiếng viẹt ko.

  hay cho xin cái file cho SS t959v 4G với ạ.
  Dịch ra luôn, test luôn, free file edit sẵn luôn... => User vào down về up luôn => Anh Em mình đã rãnh nay được thêm rỗi luôn ...

 8. Có 2 thành viên đã cám ơn Nguyên vì bài viết hữu ích:


 9. #6
  Member
  Tham gia ngày
  Jul 2011
  Bài gởi
  7
  keke. nhìn cái dòng dịch. chả hiểu nên làm gì

 10. #7
  Senior Member Hòa Mobile's Avatar
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gởi
  868
  Nó dịch ra Tiếng Anh còn mình làm chắc ra tiếng Miên...............

 11. #8
  Junior member
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gởi
  146
  Trích Nguyên văn bởi vuminhthang View Post
  keke. nhìn cái dòng dịch. chả hiểu nên làm gì
  thì nó cũng có hiểu gì đâu

 12. #9
  Senior Member Dzung_mobile's Avatar
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  1,371
  Cái này cũng là cách phổ thông nhất, nhưng đòi hỏi 1 người thợ điện thoại rồi mà phảo cần là 1 người biết khá nhiều về kỹ thuật máy tính nữa!

+ Trả Lời Ðề Tài