ae nào đả có tv con này rồi xin giúp e với thank tất cả ae