mình có con LG GU285 rớt nước mic nói không nghe anh em nào gắp rùi giúp mình với ,không anh em nào có sơ đồ câu cho mình xin .thanks... các bạn nhiều .